ZGODA RODZICÓW

Załącznik C

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

 

 

..................................................

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

..............................................................................................................................

/adres/

...............................................

/telefon/

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................

w wycieczce do ..................................................................................................................,

która odbędzie się w dniu / dniach......................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a                w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania   regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

Nauczyciele - opiekunowie wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności za drogocenne rzeczy zabrane przez uczniów na wycieczkę.

..................................................                                   .........................................................

                 /data/                                                                                    /podpis rodziców / opiekunów

 

 

Pobierz plik: Zgoda rodziców.pdf

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu