SPORT

 

 

 

   STATUT

Gimnazjum

im. św. Stanisława Kostki

       w Świedziebni

 

 

 

 

Akty prawne będące podstawą Statutu:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
 2. z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
 5. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 6. i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 7. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. Nr 12, poz. 526).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136 poz. 1116).

 

 

 

SPIS TREŚCI:

DZIAŁ I -POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I – NAZWA GIMNAZJUM I INNE INFORMACJE                   6

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA GIMNAZJUM                                       7

DZIAŁ II –ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE                                                        9

ROZDZIAŁ II – ORGANY GIMNAZJUM I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA9

ROZDZIAŁ III – ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

W GIMNAZJUM                                                                                         15

DZIAŁ III –ORGANIZACJA GIMNAZJUM

ROZDZIAŁ I – FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ                                                                                         16

ROZDZIAŁ II – BIBLIOTEKA                                                                    20

ROZDIAŁ III – BAZA GIMNAZJUM                                                          22

DZIAŁ IV –NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

ROZDZIAŁ I – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE                                      23

ROZDZIAŁ II – ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI                                    24

DZIAŁ V – UCZNIOWIE

ROZDZIAŁ I – ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW                                 28

ROZDZIAŁ II – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW                                  28

ROZDZIAŁ III – NAGRODY I KARY                                                        30

DZIAŁ VI – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA                  33

ROZDZIAŁ I – REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIA              47

DZIAŁ VII –POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I – TRADYCJA SZKOLNA                                                    55

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                      56

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Program Wychowawczy Gimnazjum                                                        57

Załącznik nr 2

Regulamin Rady Pedagogicznej                                                              69

Załącznik nr 3

Regulamin Rady Rodziców                                                                      74

Załącznik nr 4

Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                                    78

Załącznik nr 5

Regulamin Świetlicy                                                                                  83

Załącznik nr 6

Regulamin Biblioteki                                                                                  85

Załącznik nr 7

Regulamin Wycieczek Szkolnych                                                              86

Załącznik nr 8

Regulamin Dyżurów Nauczycielskich                                                        99

Załącznik nr 9

Procedury Organizowania i Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej      100

Załącznik nr 10

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych                                            118

Załącznik nr 11

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją

w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją,

w szczególności: narkomanią, alkoholizmem, kradzieżami i prostytucją

w Gimnazjum w Świedziebni                                                                      124

Załącznik nr 12

Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące wyrażenia zgody na zamieszczanie i przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku ucznia w czasie trwania nauki w Gimnazjum                                                                                                                                                                            131

Załącznik nr 13

Ceremoniał szkolny                                                                                         132

 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin

0854699
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
488
446
1625
854699

Filmy

 

prezentacja

Mapa dojazdu